logotragelshop 350

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Tragel Shop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tragel Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tragel Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tragel Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Tragel Shop zijn vrijblijvend en Tragel Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tragel Shop. Tragel Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tragel Shop dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten.

3.2 Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro respectievelijk bankrekening van Tragel Shop.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Tragel Shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeen- komst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tragel Shop.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Tragel Shop opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Tragel Shop. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, vaste aanbieddagen aan PostNL zijn maandag t/m zaterdag.

4.4 Levering vindt in principe binnen 3 tot 6 werkdagen (afhankelijk van product en hoeveelheid) na ontvangst van uw betaling plaats. Bezorging kan zowel in Nederland en België. Verzending zal plaatsvinden via Postnl.nl, de hiervoor in rekening gebrachte kosten zijn op basis van de normale verzendtarieven.

4.5 U kunt uw bestelling ook afhalen bij ons logistieke centrum of andere werklocaties. U dient dit wel aan te geven bij uw bestelling.

4.6 Wij willen benadrukken dat de meeste producten op onze site met de hand zijn gemaakt. U krijgt een uniek product. Het kan dus zijn dat er details afwijken van de foto. Tragel Shop is hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tragel Shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Tragel Shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tragel Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Tragel Shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking onbeschadigd zijn.

6.4 Tragel Shop is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen

6.5 Tragel Shop is niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig of onveilig gebruik.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tragel Shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tragel Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tragel Shop en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tragel Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tragel Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.2 Tragel Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.3 Fotografen, ontwerpers, tekstschrijvers en anderen hebben erg hun best gedaan om deze site tot één mooi geheel te maken. Daarom zijn alle rechten van de afbeeldingen en teksten voorbehouden aan Tragel Shop en de door haar ingehuurde professionals. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Tragel Shop gekopieerd of gewijzigd worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.